Kimine göre İslam kahini, kimine göre Cifir ilmini en çok kullandığı söylenen müslüman, sırlarla dolu bir İslam alimi Muhyiddin İbnü'l-Arabî.

Zamanın en büyük alimi denilen ve bu yüzden Bediüzzaman sıfatına mazhar görülen Nur cemaatinin kurucu lideri Risale-i Nur külliyatının yazarı büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi.

MUHYİDDİN İBNÜ'L-ARABÎ VE CİFR İLMİ

İslam aleminde gelecekten haber vermesiyle bilinen ve zamanın en büyük alimlerinden sayılan alim ise Muhyiddin İbnü'l-Arabî' dir. Şu ana kadar Cifr ilmini kullanan ve insanlara gördüklerinden haber veren İbnü'l-Arabî çoğu kişi tarafından ise kahin olarak görülmektedir. Bir rivayete göre ise dünyanın en ünlü kahini sayılan Nostradamus kehanetlerini İbnü'l-Arabî'nin sözlerinden almıştır. Bu her ne kadar bilimsel olarak kanıtlanmasa da tıpkı şimdi olduğu gibi Avrupalılar o zamanlarda müslümanlarının iyi yönlerini almışlardır. Ve buradan da anlaşılacağı üzere bizim bıraktığımız veya bıraktırıldığımız ne varsa bunu başkaları değerlendirmiştir. Avrupalıların metafizik dedikleri de bizim bu ilimlerimizin biraz daha modernleştirilmiş halinden başka bir şey değil.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE CİFR İLMİ

Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinde çok vermemesine rağmen Ecbed hesabı ve Cifir ilmini genel olarak kullandığı bilinmektedir. Özellikle ayet ve hadislerden çıkardığı gizli manaları Risale-i Nur kitapların da anlatan Said Nursi bunu Kuran-ı Kerim'in bir mucizesi olarak adlandırır. Kuran-ı Kerim'de açıktan veya gizli olarak gelecekle ilgili bir çok detay bulmak mümkündür. Şimdi bile bilimin geldiği noktaların çoğunun Kuran'da geçiyor olduğu ise artık ispatlanmış bir gerçektir. Bu da aslında Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından vahiy edildiğinin en büyük ispatlarından birisi. Bediüzzaman Said Nursi'de buna istinaden her bir ayetin bir Zahiri bir Batıni yüzünün olduğu bu yüzlerden de Kuran-ı Kerim'in en büyük mucize olduğunu belirtir.

Hayatının büyük bir kısmını Kuran-ı Kerim'in Batıni yani gizli yönünü araştırmakla geçiren Said Nursi bu yüzden Cifir ilmini ve Ecbed hesabına ayrıca bir önem vermektedir. Said Nursi Cifir ilmi  ve Ecbed hesabını zevkli ve merak uyandırıcı bir ilim dalı olarak gördüğünü bazı risalelerinde de belirtmiştir. Bu yüzden öğrencilerini motive etmek amacıyla Cifr ilminden ve Ecbed hesabından Risale-i Nur kitaplarında az ve detaysız olarak bahsetmektedir. Az ve detaysız anlatmasının sebebi ise bu ilmi sadece hak eden insanların öğrenmesinin gerektiğini düşündüğü içindir.